Strona główna
Kontakt

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZĘSTOCHOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd uczniowski II L.O. im. Romualda Traugutta w Częstochowie działa na podstawie Statutu Szkoły, rozdz. III, §5.

 2. Kwestie nie ujęte w poniższym dokumencie reguluje Statut Szkoły.

 3. Samorząd uczniowski reprezentowany jest przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie nazywany dalej "Zarządem".

 4. Sposób wyboru zarządu reguluje Ordynacja Wyborcza do Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie zwana dalej "Ordynacją Wyborczą".

STRUKTURA ZARZĄDU

 1. Do zarządu wchodzi do pięciu kandydatów z największą ilością oddanych na nich ważnych głosów, którzy uzyskali minimum 5% ważnych głosów.

 2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie.

 3. Opiekę nad Zarządem Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun (lub opiekunowie). Samorząd wybiera opiekuna (lub opiekunów) w głosowaniu powszechnym, spośród zgłoszonych kandydatów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

 1. Zarząd reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i poza terenem szkoły

 2. Zarząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec:

  • Dyrektora Szkoły,

  • Rady Pedagogicznej,

  • Rady Szkoły,

  • Rady Rodziców,

 3. Zarząd ma możliwość składania wniosków i zapytań dotyczących Statutu Szkoły i jego wykonywania.

  • Pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek lub zapytanie musi zawierać uzasadnienie takiego postępowania i podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu. Jest składane na ręce Dyrektora Szkoły. Pismo takie musi być opatrzone podpisem opiekuna samorządu świadczącym o jego zapoznaniu się ze sprawą.
 4. Zarząd ma możliwość przyjmowania od członków społeczności uczniowskiej wniosków i zapytań dotyczących Statutu Szkoły i jego wykonywania.

  • Pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek lub zapytanie musi zawierać uzasadnienie takiego postępowania, dokładny opis sytuacji do której się odnosi lub, z którą jest związane oraz podpisy przynajmniej 30 uczniów szkoły.

  • Pismo powyższe musi być dostarczone Zarządowi osobiście.

  • Zarząd może nie przyjąć powyższego pisma jeśli nie spełnia ono wymogów formalnych.

  • Przyjęcie pisma Zarząd potwierdza podpisami wszystkich swoich członków i wpisaniem daty dziennej jego przyjęcia.

  • Zarząd ma prawo sam rozpatrzyć wręczony mu wniosek lub zapytanie i odrzucić je bez podania uzasadnienia.

  • Zarząd ma prawo odesłać wnioskodawcę do Dyrekcji szkoły, nie rozpatrując jego wniosku lub zapytania, bez podania uzasadnienia.

  • Zarząd rozpatruje przyjęty wniosek lub zapytanie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia, potwierdzonej przez Zarząd na oryginale i kopii wniosku lub zapytania i podpisami członków Zarządu.

  • Zarząd ma obowiązek dostarczyć powyższe pismo niezwłocznie po otrzymaniu opiekunowi samorządu.

 5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma prawo organizować na terenie szkoły imprezy kulturalne i rozrywkowe, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i Opiekuna samorządu. Zarząd zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły harmonogramu takiej imprezy (zatwierdzonego podpisem przez Dyrekcję Szkoły) nie później niż na 2 dni robocze przed jej rozpoczęciem. Harmonogram należy przygotować na druku: “Karta imprezy”.

 6. Zarząd ma prawo posiadać własne środki finansowe.

  • Zbieranie i wykorzystywanie środków finansowych przez Zarząd odbywa się za zgodą Dyrektora szkoły i pod nadzorem Opiekuna (Opiekunów) zarządu.
 7. Nadzór bezpośredni nad pracami zarządu sprawuje Opiekun (opiekunowie) Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 8. Samorząd Uczniowski posiada swoją pieczęć.

ZADANIA i FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA W SZKOLE:

 1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

  • Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami (zgodnie procedurą zapisaną w statucie).

  • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli (organizowanie spotkań z młodzieżą, pogadanek, audycji w radiowęźle, itp.).

  • Zwracanie uwagi i w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

  • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

  • Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie.

 2. Z racji pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia w szkole, uczeń nie może mieć obniżonego zachowania, ani obniżonych ocen przedmiotowych. Dotyczy to okresu pełnienia funkcji oraz kolejnego roku po zakończeniu urzędowania.

 3. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany przez Samorząd Uczniowski w standardowej procedurze wyborczej, w wyborach powszechnych.

 4. Osoby chcące ubiegać się o stanowiska Rzecznika Praw Ucznia muszą wykazać się znajomością Statutu Szkoły, która może zostać sprawdzona w czasie procedury zgłaszania kandydatury. Osoby takie muszą też wykazać się nienaganną postawą uczniowską i przedstawić Opiekunowi SU krótki plan pracy.

Ordynacja wyborcza

Wniosek rejestracyjny