Strona główna
Kontakt

Poradnik lidera - co może robić samorząd?

Pomysły na działania samorządu uczniowskiego

Absolwenci

 • Zorganizowanie stowarzyszenia absolwentów.
 • Udział w organizowaniu spotkań absolwentów.
 • Wysyłanie do absolwentów gazetki szkolnej.
 • Zasadzenie na terenie szkoły drzewek dla uczczenia wybitnych wychowanków.
 • Zorganizowanie na terenie szkoły wystawy prezentującej osiągnięcia absolwentów.

Ekologia

 • Pomoc w organizowaniu stojaków na rowery i utrzymaniu ich.
 • Przygotowanie kampanii "Poznaj swoje środowisko".
 • Sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, praca nad zakładaniem parków miejskich.
 • Praca nad wykrywaniem źródeł zanieczyszczania środowiska.
 • Akcja na rzecz wyznaczania dróg wyłącznie dla rowerów.
 • Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi, dni sprzątania Ziemi itp.
 • Opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony środowiska (powołanie przy Komisji do spraw środowiska naturalnego).
 • Zorganizowanie sesji poświęconej sprawom środowiska.
 • Przedstawianie władzom samorządowym rezolucji w sprawie ochrony środowiska.

Imprezy towarzyskie

 • Podwieczorek dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 • Zabawy (Walentynki, święto Wiosny itp.).
 • Poczta walentynkowa.
 • Zabawa na wrotkach lub łyżwach.
 • Zabawa pożegnalna dla maturzystów.
 • Uroczysty bal.
 • Piknik dla ...
 • Uroczysty bankiet dla całej szkoły.
 • Wspólne śniadanie na boisku szkolnym.
 • Zabawa zapoznawcza dla pierwszych klas.
 • Uroczysta kolacja.
 • Koncerty: rockowe, folkowe, country, itd.
 • Zabawa noworoczna.
 • Kolacja ze wspólnego garnka.
 • Zabawa ludowa.
 • Festiwale.
 • Jazda na sianie (czyli letni kulig).
 • Kulig.
 • Rajd pieszy.
 • Lekcje tańca.
 • Bal przebierańców.

Konkursy

 • Konkurs na wybór flagi szkoły (klasy), godła, pieczęci, maskotki, piosenki.
 • Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne.
 • Konkursy świąteczne na najbardziej pomysłową dekorację sali, korytarza.
 • Dzień sportów alternatywnych (hula-hop, rzut talerzykami, walka na poduszki, itp).

Kontakty z uczniami

 • Przeprowadzanie otwartych zebrań Rady Uczniowskiej.
 • Zapraszanie osób nie będących członkami Rady do udziału w pracach komisji.
 • Regularne składanie ogółowi uczniów raportów o pracy Rady.
 • Zbieranie opinii uczniów.
 • Powołanie Komisji skarg.
 • Odwiedziny członków Zarządu w klasach i ich rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach.
 • Organizowanie Forum Uczniowskiego.

Kontakty z nauczycielami

 • Organizowanie imprez sportowych dla uczniów i nauczycieli.
 • Wysyłanie kart urodzinowych do nauczycieli.
 • Zapraszanie nauczycieli na śniadania w stołówce szkolnej.
 • Zorganizowanie dni uznania nauczycieli.
 • Zapraszanie nauczycieli na zebrania Rady Uczniowskiej.
 • Zorganizowanie klubów dyskusyjnych uczniów i nauczycieli.
 • Przeprowadzanie wywiadów z nauczycielami do gazetki szkolnej.
 • Zorganizowanie dnia, w którym uczniowie przejmują rolę nauczycieli.
 • Dostarczanie nauczycielom kopii protokołów ze spotkań Rady Uczniowskiej.
 • Przeprowadzenie konkursu "Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa".
 • Powitanie jesienią nowych nauczycieli (żegnanie odchodzących).
 • Zorganizowanie uczniów do pomocy nauczycielom na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 • Opublikowanie w szkolnej gazetce kalendarza imienin nauczycieli.
 • Zorganizowanie aukcji rzeczy zagubionych.

Kontakty z rodzicami

 • Zachęcanie rodziców do czynnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców.
 • Prośba o pełnienie dyżurów podczas imprez szkolnych.
 • Wysyłanie podziękowań do rodziców, którzy pomagają w realizacji planów Rady Uczniowskiej.
 • Zapraszanie rodziców na spotkania Rady.

Kontakty z administracją

 • Ustalenie planu regularnych spotkań uczniów z dyrekcją szkoły.
 • Dostarczanie protokołu po każdym spotkaniu Rady Uczniowskiej.
 • Założenie Uczniowskiego Komitetu Doradczego.
 • Zapraszanie pracowników administracji i ich współmałżonków na imprezy organizowane przez uczniów.

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe

 • Przyznawanie nagród za wiedzę lub wykonanie konkretnych zadań.
 • Przeprowadzanie otwartych zebrań na temat sposobu podziału stypendiów.
 • Przygotowanie nagród dla absolwentów kończących szkołę.
 • Nakłonienie poszczególnych pracowni lub kółek do opracowania kryteriów przyznawania nagród w ich specjalności.
 • Spotkanie z miejscowymi biznesmenami i przedstawicielami władzy w celu ustalenia funduszu stypendialnego.
 • Wymyślenie stałego sposobu uhonorowania uczniów wyróżniających się (tablica honorowa, plakietka, prezentacja w gazetce, "sala chwały" itp).
 • Zbieranie informacji o możliwościach zdobycia stypendiów na wyższych uczelniach.
 • Zaproszenie przedstawicieli uczelni odpowiedzialnych za sprawy finansowe na spotkanie z zainteresowanymi uczniami najstarszej klasy.
 • Założenie stowarzyszenia (oddziału) uczniów wybitnych.

Postawa obywatelska

 • Odgrywanie zebrań politycznych.
 • Pożyczenie sprzętu do głosowania na szkolne wybory.
 • Wprowadzenie do programu szkolnego lekcji z przywództwa.
 • Czuwanie nad przebiegiem różnych wyborów w szkole.
 • Zorganizowanie modelu ONZ w szkole (posiedzenie ONZ, poszczególne klasy są reprezentantami różnych krajów).
 • Udział w posiedzeniach władz lokalnych.
 • Zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych i administracji państwowej na spotkania z uczniami.
 • Poznawanie pracy ludzi dorosłych przez całodzienne towarzyszenie im w pracy.
 • Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.

Postawy uczniów

 • Zorganizowanie kampanii na rzecz poprawnego zachowania uczniów na imprezach sportowych.
 • Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety "Czy lubisz swoją szkołę?".
 • Przeprowadzanie wśród uczniów sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie tylko.
 • Zdobycie zgody na przeprowadzanie przez członków zarządu dyskusji podczas lekcji.
 • Przeciwdziałanie wandalizmowi.
 • Zbieranie opinii uczniów w kwestiach politycznych i społecznych.
 • Przeprowadzanie dyskusji (w tym panelowych) na tematy interesujące uczniów.
 • Przyznawanie nagrody "cichego bohatera" osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w szkole, ale jest niedoceniania.
 • Organizowanie dyskusji między nauczycielami i uczniami na temat problemów szkolnych.

Poradnictwo

 • Zorganizowanie dnia orientacji zawodowej.
 • Zorganizowanie dnia informacji o studiach wyższych.
 • Zorganizowanie dnia informacji o kształceniu zawodowym.
 • Prowadzenie biblioteki informacji o zawodach.
 • Zrobienie spisu katalogów wyższych uczelni, które są dostępne w bibliotece szkolnej.
 • Przeprowadzenie dnia uczelni wyższej.
 • Wydanie spisu lokalnych punktów poradnictwa dla młodzieży.
 • Zorganizowanie szkolnego telefonu zaufania lub współpraca z telefonem już istniejącym.
 • Propagowanie informacji o możliwościach pracy wakacyjnej.

Poznawanie szkoły

 • Zaplanowanie nowym uczniom pierwszego tygodnia w szkole.
 • Nakłonienie wszystkich organizacji do wywieszenia powitalnych haseł.
 • Odwiedziny w szkołach, z których będą się rekrutowali nowi uczniowie i spotkania z nimi.
 • Wyznaczenie starszym uczniom roli opiekunów i przewodników.
 • Nagranie filmu o typowym tygodniu w szkole i pokazywanie go nowym uczniom.
 • Przedstawienie humoreski o tym, co szkoła ma do zaproponowania.
 • Granie roli starszych sióstr i braci.
 • Urządzenie śniadania dla nowych uczniów.
 • Zorganizowanie zabawy zapoznawczej.
 • Przygotowanie przewodnika po szkole i rozdawanie go każdemu nowemu uczniowi.
 • Poproszenie wszystkich kółek o wysłanie przedstawicieli na spotkanie z nowymi uczniami.
 • Zorganizowanie specjalnego spotkania dla nowych uczniów.
 • Wręczanie świadectwa przyjęcia do społeczności uczniowskiej lub jakiegoś drobiazgu na powitanie.
 • Noszenie w tym czasie specjalnych znaczków i poinformowanie nowych uczniów, że mogą przychodzić do rady ze swoimi problemami.
 • Odwiedziny uczniów klas starszych w klasach pierwszych i wyjaśnianie różnych aspektów życia szkoły.

Praca na rzecz dzieci

 • Ochotnicza praca w żłobkach, przedszkolach lub domach dziecka.
 • Ochotnicza praca w bibliotekach - czytanie i opowiadanie dzieciom bajek.
 • Udział w akcji "Gwiazdka dla każdego dziecka".
 • Zbieranie i naprawa różnych zabawek.
 • Robienie zabawek na zajęciach w szkole.
 • Zorganizowanie ochotników do opieki nad dziećmi rodziców, którzy pracują na rzecz szkoły.

Prace na rzecz szkoły

 • Pełnienie dyżurów na korytarzach.
 • Oprowadzanie wycieczek po budynku szkolnym.
 • Obsługiwanie punktów informacyjnych dla gości.
 • Prowadzenie listy absolwentów.
 • Odnowienie pokoju woźnych.
 • Umieszczenie półek na teczki w pobliżu sal gimnastycznych i stołówki.
 • Ustalenie regulaminu stołówki.
 • Negocjowanie jadłospisu w szkolnej stołówce.
 • Zachęcanie do szerszego korzystania ze stołówki.
 • Utrzymywanie tablic informacyjnych na korytarzach.
 • Zdobywanie ciekawych reprodukcji i zawieszanie ich na korytarzach.
 • Prowadzenie kroniki.
 • Pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych.
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
 • Prowadzenie skrzynki życzeń.
 • Zwracanie uwagi na rzeczy i miejsca, które trzeba naprawić.
 • Malowanie korytarzy i sal, troska o estetykę innych pomieszczeń.
 • Pomoc bibliotekarzom szkolnym w poszerzaniu biblioteki i w pracy z czytelnikami.
 • Troska o zieleń wokół szkoły : sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, ich pielęgnacja.
 • Sprzątanie terenu wokół szkoły.
 • Sprawdzanie działania automatów telefonicznych.
 • Postawienie przed szkołą stojaków dla rowerów.
 • Pomoc w zbiórce pieniędzy na stroje dla drużyn sportowych, zespołów muzycznych, przywódców, kibiców.
 • Prowadzenie kampanii na rzecz statutu szkoły.
 • Zaplanowanie serii wykładów.

Praca na rzecz środowiska lokalnego

 • Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych w celu poznania planów rozwoju tego terenu.
 • Praca w schroniskach dla zwierząt.
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji zajmujących się zdrowiem.
 • Zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka, domów opieki, szpitali.
 • Zorganizowanie i prowadzenie środowiskowego centrum młodzieży.
 • Informowanie lokalnych klubów i organizacji o pracy Rady Uczniowskiej.
 • Pomoc w tworzeniu i rozwoju miejscowego muzeum historycznego.
 • Odwiedziny w domach osób starszych i w domach starców.
 • Praca w miejskich i krajowych komisjach młodzieżowych.
 • Prezentacja pracy Rady Uczniowskiej w lokalnym radiu, TV, prasie.
 • Reprezentowanie interesów uczniów podczas debat dotyczących praw młodych ludzi.
 • Zorganizowanie w szkole wieczoru dla rodziców.
 • Zapraszanie pracowników oświaty do udziału w dyskusjach panelowych.
 • Organizowanie zbiórek na rzecz organizacji charytatywnych.
 • Poznawanie historii lokalnej i przedstawianie jej uczniom w sposób atrakcyjny.
 • Pomoc w organizacji letniego wypoczynku.

Praca na rzecz uczniów

 • Urządzanie wystaw prac uczniów: rysunków, rękodzieła, fotografii, itp.
 • Propagowanie gospodarności i oszczędności na terenie szkoły.
 • Prowadzenie barku lub sklepiku szkolnego.
 • Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla uczniów.
 • Prowadzenie kącika rzeczy zgubionych i znalezionych.
 • Pomoc w ćwiczeniach straży pożarnej.
 • Ułożenie systemu oceny uczniów (np. przez wprowadzenie jasnego systemu punktacji).
 • Prowadzenie uczniowskiego zakładu usługowego.
 • Prowadzenie listy wszystkich przedsięwzięć.
 • Zbieranie podpisów pod petycją w sprawach ważnych dla szkoły i środowiska.
 • Propagowanie ubezpieczeń wśród uczniów.
 • Wyeliminowanie znęcania się nad pierwszoklasistami i innych przejawów okrucieństwa.
 • Uzyskanie zniżki dla uczniów w miejscowych kinach, siłowni, itp.
 • Koordynacja programu imprez szkolnych.
 • Wydawanie uczniom identyfikatorów.
 • Zapewnienie uczniom możliwości słuchania muzyki podczas przerw.
 • Prowadzenie szkolnego działu reklamy, z którego mogą korzystać różne szkolne koła i organizacje.
 • Zorganizowanie tablicy ogłoszeń dla uczniów.
 • Wysyłanie do chorych uczniów kartek i prezentów.
 • Pilnowanie porządku wśród uczniów.
 • Pomoc w nauce uczniom słabszym.
 • Prowadzenie poradnictwa dla uczniów.
 • Propagowanie imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • Zorganizowanie giełdy używanych podręczników.

Prawa i obowiązki ucznia

 • Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Wprowadzenie zmian w Statucie szkoły lub regulaminach.
 • Założenie Komisji rzecznictwa praw ucznia.
 • Wprowadzenie członków społeczności uczniowskiej do komisji układającej plan pracy szkoły.
 • Opracowanie systemu nagradzania i wyróżniania uczniów.
 • Ułożenie kodeksu honorowego i powołanie komisji rozjemczej.
 • Bieżąca informacja o wszelkich zmianach prawnych dotyczących praw i obowiązków uczniów.
 • Prezentowanie poglądów uczniów różnym grupom dorosłych.
 • Zorganizowanie Dnia Praw i Obowiązków.
 • Organizowanie prelekcji o prawach i obowiązkach ucznia.
 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, której celem jest określenie stopnia świadomości swych praw i obowiązków.

Publikacje

 • Comiesięczne kalendarium imprez.
 • Broszura z propozycjami tematów na godziny wychowawcze.
 • Roczne kalendarium pracy Rady Uczniowskiej.
 • Gazeta, biuletyn informacyjny, informator o szkole.
 • Książka adresowa lub telefoniczna uczniów i dla uczniów.
 • Redagowanie działu w gazecie szkolnej lub lokalnej.
 • Regulamin Samorządu, regulamin wyborów, regulamin pracy Zarządu itp.
 • Plan szkoły.
 • Protokoły z posiedzeń Rady Uczniowskiej.
 • Zdjęcia i życiorysy kandydatów do Rady.
 • Lista adresowa członków Rady Uczniowskiej.
 • Wyciąg najważniejszych praw i obowiązków ucznia.
 • Dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia.

Stosunki międzynarodowe

 • Udział w programach ONZ.
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi np. CARE, UNICEF, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Amnesty International.
 • Zorganizowanie zabawy, z której dochód zostanie przeznaczony na UNICEF.
 • Sfinansowanie rocznej nauki ucznia z zagranicy w waszej szkole.
 • Zebranie funduszy na wysłanie ucznia do szkoły w innym kraju.
 • Zapraszanie uczniów-cudzoziemców i innych pochodzących z zagranicy członków waszej społeczności lokalnej na spotkania o ich rodakach.
 • Nagranie typowych zajęć szkolnych na taśmie i wysłanie ich do szkoły w innym kraju.
 • Nawiązanie korespondencji z klasą w innym kraju.
 • Przeprowadzenie spotkania poświęconego działalności ONZ.
 • Pomoc finansowa dla sieroty za granicą.
 • Powakacyjne spotkanie z uczniami, którzy byli za granicą: podzielenie się wrażeniami, wyświetlanie przeźroczy itp.
 • Informowanie o specjalnych ulgach w cenach biletów dla uczniów za granicą.
 • Organizowanie dni kuchni innych krajów.
 • Spotkania z prelegentami z innych krajów.
 • Zbiórka pieniędzy na szkoły w krajach rozwijających się.
 • Założenie klubu międzynarodowego, którego zadaniem będzie poznawanie życia w innych krajach.

Kontakty z innymi szkołami

 • Pomoc uczniom szkoły podstawowej w zorganizowaniu Rady Uczniowskiej.
 • Organizowanie i branie udziału w regionalnych spotkaniach rad uczniowskich.
 • Opracowanie programu wymiany uczniów ze szkołą w innym mieście lub państwie.
 • Zaplanowanie dnia lub tygodnia wymiany pomiędzy miejscowymi szkołami.
 • Utworzenie rady uczniowskiej szkół waszego terenu.
 • Zbieranie pomocy dla słabo wyposażonych szkół.
 • Rozsyłanie listów i gazetek do rad uczniowskich innych szkół.
 • Wspólne wyjazdy na spotkania regionalne.
 • Połączenie wysiłków w kampanii o sprawy polityczne ważne dla uczniów.

Samokształcenie

 • "Dni edukacji alternatywnej".
 • Proponowanie zajęć poszerzających program szkolny i rozwijających zainteresowania uczniów.
 • Opracowanie programu pomocy uczniom słabym.
 • Organizowanie dorocznych sesji, warsztatów itp.

Sport

 • Wysyłanie do graczy przed każdą imprezą sportową kilku słów dodających animuszu.
 • Zorganizowanie Klubu Kibica (szkolnej drużyny siatkówki).
 • Organizowanie bankietów dla uczczenia wszystkich graczy.
 • Organizowanie konkursów między klasami na najczęściej kibicującą klasę.
 • Sprzedawanie podczas rozgrywek prażonej kukurydzy itp.
 • Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na najlepsze hasła kibiców.
 • Organizowanie dni barw szkoły przed ważnymi rozgrywkami.
 • Zachęcanie do udziału w rozgrywkach sportowych dziewcząt.
 • Przeprowadzenie wyboru przywódców kibiców.
 • Przygotowanie kursów na przywódców kibiców.
 • Zorganizowanie podczas rozgrywek specjalnego sektora dla przywódców kibiców.
 • Zakupienie im megafonów i kostiumów.
 • Zaplanowanie dla całej szkoły dnia na boisku.
 • Zaplanowanie zawodów tak, aby każdy uczeń mógł w nich uczestniczyć.
 • Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami, kółkami itp.

Spotkania

 • Zaplanowanie dyskusji panelowej.
 • Wystawienie operetki, koncertu, jednoaktówki,kabaretu itp.
 • Zaproszenie mówców z prelekcjami.
 • Zorganizowanie zebrania z mieszkańcami miasta (dzielnicy) dla omówienia problemu.
 • Zaprezentowanie pracy niektórych pracowni szkolnych.
 • Pokazywanie w gablotach prac kółek szkolnych.
 • Spotkania z innymi szkołami (zapraszanie ich do siebie, wizyty u nich).
 • Pokazywanie filmów, przeźroczy, kronik z podróży.
 • Przygotowanie spotkania "Kto jest kim?", aby przedstawić członków Rady Uczniowskiej.
 • Przeprowadzenie pokazowego zebrania Rady.
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety "Czym powinien się zająć zarząd samorządu?".
 • Opracować system oceny zebrań samorządu.
 • Zorganizowanie zebrania przedstawiającego kandydatów do Rady lub ich debatę.
 • Przeprowadzenie zebrania na temat praw i obowiązków.
  Uroczyste obchody świąt, rocznic itp.