Strona główna
Kontakt

Wzór opisania teczki

Prosimy pobrać jeden z poniższych plików, wypełnić (najlepiej na komputerze), wydrukować i nakleić na teczkę. (Informację o szkole można wpisać ręcznie, nie wymagamy pieczęci).

Co powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

Kandydaci składają:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły tj. wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji

 • do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Ustawie Prawo oświatowe (Art. 134; Art. 150.) tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.10) ),

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (w przypadku rodzin wychowujących troje i więcej dzieci) – wzór

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - wzór

Czego nie powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

 • zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (np. kursach językowych), posiadanych umiejętnościach (np. jazdy konnej). Kserokopii rachunków za te kursy/szkolenia również.
 • rysunków i innych prac potwierdzających Wasz talent plastyczny
 • listów pochwalnych i dyplomów potwierdzających, że byliście (jesteście ;) grzeczni i dobrze się uczycie.

Oto najczęściej zadawane pytania:

Które konkursy są ‘punktowane’ przy rekrutacji?

Punkty za zajęcie wysokiego miejsca w konkursach, zawodach, turniejach etc. mogą być przyznane wówczas, jeśli dana impreza jest wymieniona w osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły oraz w:

Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W czym mam złożyć dokumenty?

 • W teczce. Najlepiej białej, sznurowanej.

Czy muszę napisać podanie o przyjęcie do szkoły?
Nie. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły, który po założeniu konta i dokonaniu wyboru szkół oraz klas system automatycznie dla Was przygotuje. Należy go wydrukować, podpisać (przez ucznia oraz przez rodziców lub opiekunów prawnych) i dostarczyć w teczce do szkoły lub złożyć poprzez system elektronicznej rekrutacji.

W jaki sposób „system” przydziela uczniów do klas?

W bardzo uproszczony sposób można to wyjaśnić następująco. System elektronicznej rekrutacji wylicza każdemu kandydatowi punkty do klasy I wyboru, a następnie szereguje listy wg liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej. Kwalifikuje pierwszą 30 uczniów (jeśli rekrutacja odbywa się do klasy 15, 20 czy 60 osobowej – odpowiednio 15, 20 czy 60 uczniów). Następnie, kandydatom, którzy nie dostali się do klasy I wyboru, wylicza punkty do klasy II wyboru i jeśli są w niej wolne miejsca kwalifikuje podobnie do 30 miejsca. Ale uwaga. Może zdarzyć się tak, że uczeń, który nie dostał się do swojej klasy I wyboru, będzie miał do klasy II wyboru więcej punktów, niż ostatnia osoba na liście z I wyboru do tej klasy. Wówczas, uczeń z II wyboru „spycha” ucznia z I wyboru z tej klasy, ponieważ ma więcej punktów od niego). Ów „zepchnięty” uczeń jest kwalifikowany do swojej klasy II wyboru i jeśli wystarczy mu punktów, zostaje tam zakwalifikowany do przycięcia. Dalej, uczniowie którzy nie zakwalifikowali się do klasy I i II wyboru są przez system kwalifikowani do klasy III wyboru i całość operacji się powtarza aż do rozpatrzenia wszystkich wyborów (o ile wcześniej kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia i nie został „zepchnięty” przez uczniów z większą liczbą punktów).

Takie działanie systemu oznacza, że:

 • jeden uczeń może być przyjęty tylko do jednej klasy (a mając wysoką liczbę punktów nie blokuje miejsca innym kandydatom w innych klasach)
 • może się zdarzyć tak, że uczeń zostanie zakwalifikowany dopiero do klasy np. z XII wyboru (jeśli do wcześniej wybranych 11 klas nie starczyło mu punktów), dlatego tak ważne jest odpowiednie wybieranie samych klas jak i ułożenie ich w odpowiedniej dla kandydata kolejności
 • jeśli kandydat „przeszarżuje” z wyborami (czytaj – wybierze klasy z bardzo wysokimi progami, a sam będzie ich miał niezbyt dużo), to może nie zostać zakwalifikowany do żadnej klasy (wówczas musi czekać tydzień na informację o wolnych miejscach. Dlaczego tak długo? – bo tyle czasu mają rodzice zakwalifikowanych do przyjęcia uczniów na potwierdzenie woli kontynuowania nauki w danej szkole).

Do ilu szkół mam złożyć dokumenty?

W Częstochowie do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III, będą wiedziały o tym automatycznie z systemu elektronicznej rekrutacji. Jeśli danej szkoły nie ma w systemie elektronicznej rekrutacji (jest np. w innym województwie lub nie uczestniczy w rekrutacji elektonicznej), należy do niej złożyć dokumenty oddzielnie.

Czy klasy w szkołach muszę wybierać po kolei?

Nie. Można wybierać klasy w dowolnej kolejności w obrębie trzech szkół. Nie mniej pamiętaj: kolejność dokonanych wyborów jest bardzo ważna. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że rekrutacja odbywa się do klas, a nie do szkoły. Tzn., dla systemu elektronicznej rekrutacji nie tyle jest ważne, w jakiej kolejności wybierzesz same szkoły, co – w jakiej kolejności ułożysz klasy w obrębie trzech szkół.

Poniżej 2 przykłady, jak można wybierać klasy.

Przykład Nr 1 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonym kierunku kształcenia (w tym przypadku - klasie humanistycznej)

 • 1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
 • 2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
 • 3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
 • 4 wybór - klasa językowa w szkole I
 • 5 wybór - klasa językowa w szkole II
 • 6 wybór - klasa językowa w szkole III
  itd...

Przykład Nr 2 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonej szkole (w tym przypadku - szkole I)

 • 1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
 • 2 wybór - klasa językowa w szkole I
 • 3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
 • 4 wybór - klasa językowa w szkole II
 • 5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
 • 6 wybór - klasa językowa w szkole III

W każdej szkole można wybrać wszystkie klasy.

Komentarz:

Sugeruję, by się jednak zastanowić, czy jest to "szczęśliwe" rozwiązanie. Jeśli np. nigdy nie byłem humanistą, to wybieranie klasy z rozszerzonym programem j.polskiego, historii, wosu czy języka obcego prawdopodobnie nie będzie trafionym wyborem.
Jeszcze dwie sprawy.

 1. Zanim wybierzesz kolejność klas, spójrz na progi punktowe rekrutacji z lat ubiegłych. Jeśli do klas w szkole "A" i "B" trzeba było mieć ok. 130 pkt. a do klasy w szkole "C" wystarczyło 100, to wybierając kolejność "C", "A", "B" szansa dostania się do szkoły "A" lub "B" będzie znikoma (zakładając, że progi punktowe będą zbliżone do lat poprzednich). Szkołę, w której przez ostatnie lata obowiązywały niższe progi warto dać na trzecim miejscu (w tym przypadku sensownym wydaje się wybór "A", "B" "C" lub "B", "A", "C").
 2. Z doświadczenia wiem, że bezpieczniejszym jest wybór dwóch szkół, których próg punktowy wydaje się być w Twoim zasięgu i jednej szkoły o nieco niższych wymaganiach. Dlaczego? Otóż, zdarzały się sytuacje, w których uczniowie wybrali trzy szkoły o niemal identycznych progach punktowych (np. 138 - 140 pkt) i nie znaleźli się na "I listach" nigdzie (bo mieli 137 pkt). Fundowali sobie w ten sposób kilka dni "nerwówki" i bieganie od szkoły do szkoły w poszukiwaniu wolnych miejsc.
  (Ale to tylko moje prywatne zdanie, ostateczna decyzja należy do Ciebie).

W sprawie matury międzynarodowej zachęcam do kontaktu z koordynatorem programu - prof. Tomaszem Muskałą email: tomasz.muskala@traugutt.net