Strona główna
Kontakt

Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Częstochowa, dnia 28.02.2022r.

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://traugutt.net/

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 26.05.2003r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.03.2010 r.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów ani audiodeskrypcji, napisy rozszerzone nie są dołączone do wszystkich nagrań audio, brak opisu filmów.

 • Strona nie umożliwia zmiany ustawień kontrastu zarówno w treściach tekstowych, jak i nietekstowych, a także zmiany rozmiaru tekstu.

 • Niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki bez alternatywy w postaci tekstu.

 • Odstępy w tekście nie są zachowane, brak jednoznakowych skrótów klawiaturowych.

 • Nie istnieje więcej niż jeden sposób umożliwiający zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym.

 • Strona nie zawsze posiada alternatywne etykiety elementów graficznych oraz nie umożliwia aktywacji ruchem.

 • Brak konsekwentnej identyfikacji treści na stronie.

 • Brak autouzupełniania w wyszukiwarce i formularzach.

 • Brak mechanizmów sprawdzających poprawność wprowadzonych danych w formularzach oraz sugestii mogących pomóc rozwiązać problem.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 29.03.2024 r.

W II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://traugutt.net/ spełnia wymagania w 88.51%.

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres email: lo2@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34-361-25-68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z p. Mariusz Gomoluch. Adres e-mail: mariusz.gomoluch@traugutt.net . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34-361-25-68.

Udogodnienia

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 • Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Kilińskiego 62, 42-200 Częstochowa

tel: 34-361-25-68

lo2@edukacja.czestochowa.pl

http://2lo.traugutt.net

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia: dwa od ulicy Kilińskiego i jedno od ulicy Zbierskiego. Do wejścia głównego i od ulicy Zbierskiego prowadzi podjazd.

Szkoła nie posiada parkingu ogólnie dostępnego. Nie ma też wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanej windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
Obecnie w szkole jest prowadzony duży remont-termomodernizacja.