Strona główna
Kontakt

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w
II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie "RODO"), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie, tel. 34 361 25 68, e-mail: lo2@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@traugutt.net
  Z administratorem danych można skontaktować poprzez:
 2. adres do korespondencji: II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie, ulica Kilińskiego 62, 42-200 Częstochowa
 3. numer telefonu 34 361 25 68
 4. adres e-mail: lo2@edukacja.czestochowa.pl
 5. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP /lo2czwa/skrytka

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławutą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., oraz Inten

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna "Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej"

Szanowni Państwo, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie , tel. 34 361 25 68 e- mail: lo2@edukacja.czestochowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych - Panią Moniką Sławutą jest możliwy poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególności dostawcą narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Google - G Suite,
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości serwisu II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie - https://traugutt.net/ są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie . Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie .

Odnośniki do innych stron

Strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie może zawierać odnośniki do innych stron "www", które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki i instytucje. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie https://traugutt.net/ Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu www II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Gromadzenie danych

W serwisie www II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Poniżej znajduje się dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www:

 1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 4. czas nadejścia zapytania,
 5. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 6. kod odpowiedzi HTTP,
 7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie nastąpiło przez odnośnik,
 9. informacje o przeglądarce użytkownika,
 10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Logi systemowe

Gromadzone logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane tylko do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Zebrane logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu. Zawierają informację o odwiedzonych stronach portalu https://traugutt.net/, typie przeglądarki z jakiej użytkownik korzysta oraz o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze internauty.

Cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty, w szczególności komputera czy smartfona. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki te stosowane w serwisie II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie portalu https://traugutt.net/ używa się cookies jedynie, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Strona internetowa II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie korzysta z mechanizmu cookies Google Analytics, który służy do śledzenia informacji na temat korzystających z serwisu. Dane zawarte plikach cookies służą do tworzenia statystyk dla witryny https://traugutt.net, zbierane są anonimowo i dotyczą: regionu połączenia, przekierowań z innych witryn, liczby odwiedzin oraz odwiedzonych stron.

W celu zapoznania się z Polityką Prywatności Google Analytics wejdź na stronę: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli nie chcesz korzystać z mechanizmów Google Analytics zainstaluj dodatek do przeglądarki, który blokuje mechanizm Google.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: monika.bak@traugutt.net
Korzystając z serwisu internetowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu https://traugutt.net/

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu https://traugutt.net/, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.