Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacja maturalna


Jak napisać bibliografię

  • BIBLIOGRAFIA - uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i in.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.

  • BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł)
  • zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza się ją dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy. Jest dla czytelnika źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.

Ważne:

- w obrębie literatury podmiotu układ alfabetyczny, w obrębie literatury przedmiotu układ alfabetyczny,

- jeśli prezentacja maturalna jest z korespondencji sztuk, to w obrębie literatury podmiotu są np.: utwory literackie - układ alfabetyczny i malarstwo - układ alfabetyczny,

- najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki (10-cyfrowego międzynarodowego znaku zawierającego informację o kraju, wydawcy i o samej książce,
np. 83 na początku oznacza Polskę; numeru ISBN nie przedzielamy na 2 linijki; ten numer znajduje się w książkach wydanych po 1978 roku),

- w opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. :mgr, prof., dr,

- można skracać nazwę wydawcy, np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe (należy jednak stosować skróty - wszelkie - konsekwentnie),

- informację o zmianach dokonywanych w wydaniu należy skrócić, np.: popr., uzup., zmien., skr., rozsz.,

- tytuł książki lub jej fragmentu oraz tytuł utworu czy artykułu piszemy kursywą,

- podtytuł po dwukropku piszemy dużą literą.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.

Tylko jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy.

Np.:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, Warszawa, PIW, 1982, ISBN 83-06-00041-2.

W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.

Np.:

Szekspir Wiliam, Makbet, Wyd. 4, przeł. Józef Paszkowski, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1984,

ISBN 83-218-0386-5.

Książka wielotomowa , np.:

Krasicki Ignacy, Utwory wybrane, t. 1- 2, Warszawa, PIW, 1980, ISBN 83-06-00268-7.

Krasicki Ignacy, Utwory wybrane, 2 t., Warszawa, PIW, 1980, ISBN 83-06-00268-7.

Nie podajemy numeru ISBN dla pojedynczego tomu, np.:

Krasicki Ignacy, Utwory wybrane, t. 2, Warszawa, PIW, 1980.

Można sporządzać opisy bibliograficzne w formie skróconej, również dopuszczalne;

ale elementy konieczne opisu to:

Nazwisko Imię (dopuszczalna pierwsza litera z kropką) autora, Tytuł, Wydanie, rok wydania, numer ISBN.

PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów)

Stosujemy skróty: np. wyb., oprac., pod red. (wybrał, opracował, pod redakcją)

Tytuł, pod red. (wyb. / oprac.) Imię Nazwisko redaktora lub autora wyboru, opracowania, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, numer ISBN.

Np.:

Pisarze świata, pod red. Jolanty Skrundy, Wyd. 2 zmien.i rozsz. ,Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, ISBN 83-01-12776-7.

Gdy brak wyraźnego wskazania redaktora:

Epoki literackie: Od antyku do współczesności, Bielsko - Biała, "Park", 2003, ISBN 83-7266-245-2.

OPIS FRAGMENTU / ROZDZIAŁU KSIĄŻKI (w opisie fragmentu pomijamy numer ISBN)

Nazwisko Imię autora, Tytuł książki, Wydanie, numeracja części, miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, Tytuł fragmentu / rozdziału, strony.

Np.:

Nosowska Dorota, Leksykon motywów literackich, Wyd.2, Bielsko - Biała, "Park", 2004, Miłość, s. 290 - 293.

Epoki literackie: Od antyku do współczesności, Bielsko - Biała, "Park", 2003, Kultura dworska, s. 94 - 96.

Bolesław Prus, Lalka, Wyd.3, t.2, Warszawa, PIW, 1981, Rozdział 8, Szare dnie i krwawe godziny,

s. 198 - 240.

OPIS UTWORU / ARTYKUŁU W PRACY AUTORSKIEJ (w opisie fragmentu pomijamy numer ISBN)

Nazwisko Imię autora, Tytuł utworu / artykułu [W:] Tenże, Tytuł całości, miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, numeracja części, strony.

Np.:

Żeromski Stefan, Zmierzch [W:] Tenże, Opowiadania, Warszawa, "Książka i Wiedza", 1985, s. 50 - 55.

Krasicki Ignacy, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki [W:] Tenże, Utwory zebrane, Warszawa, PIW, 1980, t. 2, s. 72 - 225.

Józefczyk Katarzyna, Motyw apokalipsy [W:] Tenże, Zdasz maturę z języka polskiego, Łódź, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2002, cz. 1, s. 13 - 25.

OPIS ARTYKUŁU W PRACY ZBIOROWEJ (w opisie fragmentu pomijamy numer ISBN)

Nazwisko Imię autora, Tytuł artykułu [W:] Tytuł pracy zbiorowej, pod red. (wyb. / oprac.) Nazwisko Imię redaktora lub autora wyboru, opracowania, miejsce wydania, Wydawnictwo, rok wydania, numeracja części, strony.

Np.:

Błoński Jan, Popiół i diament po latach [ W:] Lektury polonistyczne, pod red. Ryszarda Nycza, Kraków, "UNIWERSITAS", 1999, t. 2, s. 7 - 35.

Włodzimierz Maciąg, Ferdydurke Witolda Gombrowicza [W:] Arcydzieła literatury polskiej: Interpretacje, pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak - Krzywdy, Rzeszów, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, t. II, s. 243-262.

OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Nazwisko Imię autora, Tytuł, "Tytuł czasopisma" rok wydania, numer czasopisma, numery stronic.

Np.:

Skrzypczak - Walkowiak Bogna, Literackie portrety niań i guwernantek, "Polonistyka" 2004, nr 1, s,. 14 - 18.

OPIS RECENZJI

Nazwisko i mię autora książki recenzowanej, Tytuł książki, miejsce wydania rok wydania, rec. Nazwisko Imię autora recenzji, Tytuł recenzji, "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numer strony.

(rec. - recenzował)

Np.:

Barańczak Stanisław, Wiersze zebrane, Poznań 2006, rec. Nyczek Tadeusz, Stanisław Barańczak, "Przekrój" 2006, nr 46, s.142.

OPIS WYWIADU

Nazwisko Imię udzielającego wywiadu, Tytuł artykułu, rozmowę przepr. Imię i Nazwisko przeprowadzającego, "Tytuł czasopisma" rok wydania, numer czasopisma, strony.

(rozmowę przepr. - rozmowę przeprowadził)

Np.:

Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, "Polityka" 1992, nr 50, s.12.

STRONA INTERNETOWA

Nazwisko Imię autora, Tytuł artykułu [online], Miejsce publikacji, Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp: data dostępu], Dostępny w Internecie: <adres strony>.

Np.:

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, Akademia Pedagogiczna, aktualizacja 17.06.2009 [dostęp: 15 października 2009], Dostępny w Internecie:

<http://www.ap.krakow.pl/whk>.

Gustaw Herling - Grudziński , Inny świat [online], [dostęp: 23 lutego 2007], Dostępny w Internecie:

<http://inny - swiat.klp.pl/>.

E - BOOK - INTERNETOWA WERSJA UTWORU LITERACKIEGO

Np.:

Kopernik Mikołaj, De revolutionibus [online], Kraków, Neurosoft, cop. 1996 [dostęp: 13 października 2009], Dostępny w Internecie: <http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/titlpg_p.html>.

Kochanowski Jan, Treny [online], [dostęp: 23 lutego 2007], Dostępny w Internecie: <http:// monika.univ.gda. pl/ ~literat/ kochan/ index.htm>.

OPIS INNYCH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - dysku optycznego, kasety VHS, płyty CD, DVD:

typ nośnika w nawiasie kwadratowym po tytule,

zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online], [CD-ROM],
[DVD], [taśma magnetyczna].

Nazwisko Imię autora, Tytuł [typ nośnika], Miejsce wydania, Wydawca, data wydania, data aktualizacji / nowelizacji, [dostęp: data dostępu] /element obowiązkowy dla dokumentów dostępnych online; nieobowiązkowy dla pozostałych/, Dostępny w Internecie: <adres strony> /element obowiązkowy dla dokumentów dostępnych online; nieobowiązkowy dla pozostałych/, numer ISBN .

Sienkiewicz Henryk, Pan Wołodyjowski [CD-ROM], Dom Wydawniczy Bellona, Aktualizacja 7.07. 2007,
ISBN 83- 60225-64-6.

OPIS FILMU

Nazwisko Imię reżysera, Tytuł filmu, Miejsce dystrybucji, Nazwa, rok produkcji.

Np.:

Wajda Andrzej, Pan Tadeusz, Warszawa, Vision Distribution Company, 1999.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich